poppá – Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Buzási Hajnalka E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő) poppá.design honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

 • Cégnév: Buzási Hajnalka E.V.
 • Székhely: 2000 Szentendre, Csíz u. 6.
 • Kapcsolattartó: Buzási Hajnalka
 • E-mail cím: hajnal@poppa.design
 • Adószám: 56390201-1-33

 

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
 3. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 4. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
 5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 6. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását és kéri, hogy különösen a honlap látogatói, karrier hirdetésre és helyszínbejárásokra regisztráló felhasználók is fogadják el és tartsák be jelen Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen Tájékoztató módosításai a https://poppa.design címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy annak helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása az adatmegkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása a további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlap látogatás a Buzási Hajnalka E.V. https://poppa.design/ honlapjára való kattintással valósul meg.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, hatékonysága, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az érintettek köre

Az érintettek körébe az Adatkezelő https://poppa.design/ honlapját látogatók tartoznak.

 

A kezelt személyes adatok köre

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.
A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Felhasználó látogatásának kezdő- és befejező időpontja, IP-címe, a böngésző és az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.

 

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges, azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés időpontjától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az adatok törlését kérvényeztem, illetve abban az esetben, ha az adatkezelők megállapítják, hogy a kezelt személyes adataim helytelenek, és elmulasztom vagy nem kívánom közölni a helyes adatokat. Tudomásul veszem azonban, hogy az adatkezelő a személyes adataimat korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

 

A vásárlás során kezelt adatok

Az adatkezelés jogszabályi háttereAz adatkezelés hátterét az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés céljaA Buzási Hajnalka E.V. a Személyes adatokat az űrlapot kitöltők megrendeléseinek teljesítése körében, a velük való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezeli.
A kezelt adatok köreAz információk küldésére felhatalmazást adó érintettek által előzetesen megadott név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám, megrendeléshez tartozó jegyzetek.
Az adatkezelés időtartamaA Buzási Hajnalka E.V. az űrlap kitöltésével rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az érintett adatkezelést megtiltó rendelkezéséig, de legfeljebb a rendelkezésre bocsátástól számított 5 évig kezeli.

 

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A weboldal üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységAz adatfeldolgozó megnevezése: Progressive Studio Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe:
1024 Budapest, Retek u. 33-35, 6. emelet
3. Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@progressive.hu
A Progressive Studio Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján fejlesztéseket és karbantartási feladatokat végez a weboldalon. Személyes adatok megismerésére nem jogosult.
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozásAz al-adatfeldolgozó megnevezése: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Az al-adatfeldolgozó levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az al-adatfeldolgozó e-mail címe: info@rackforest.hu
A RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT Kft. a Progressive Studio Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján az adatok tárolását végzi a tulajdonában álló, a Progressive Studio Kft. által bérelt szerverein. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a weboldal látogatása során úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja, a honlapot látogatók böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse az Adatkezelő honlapjának használatát és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a honlapot látogatókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése.

A cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a vendégek számának megadását szolgáló funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

Milyen sütiket használunk?

A Buzási Hajnalka E.V. honlapja sütiket használ (olyan betűkből és számokból álló, kis fájlok, amelyek a honlapra látogató felhasználó böngészőjében vagy a számítógépének merevlemezére továbbítva kerülnek tárolásra az Ön hozzájárulása esetén), hogy megkülönböztesse az adott felhasználót a Buzási Hajnalka E.V. honlapjának más felhasználóitól. Ennek segítségével a felhasználó könnyebben böngészhet Buzási Hajnalka E.V. honlapján, és a sütik segítik a Buzási Hajnalka E.V.-t a honlap fejlesztésében.

A Buzási Hajnalka E.V. honlapjának üzemeltetése során az alábbi típusú sütik kerülnek felhasználásra csoportosítás szerint:

Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik elengedhetetlenek a Buzási Hajnalka E.V. honlapjának működéséhez. Többek között ezek teszik lehetővé, hogy a Buzási Hajnalka E.V. honlapján Ön a korlátozott hozzáférésű területekre is be tudjon jelentkezni. Ezt a típusú sütit nem lehet letiltani.

A sütik által a következő információk kerülnek elhelyezésre/gyűjtésre: egyedi bejelentkezés adatai, munkamenet azonosító (hogy az oldal emlékezhessen az Ön beállításaira a munkamenet folyamán), szerver affinitás és hitelesítési adatok (hogy a kapcsolat a legmegfelelőbb szerverekkel kerüljön kialakításra és fenntartásra).

Feltétlenül szükséges sütiket használunk minden egyes munkamenet időtartamára (“munkamenet azonosító sütik” vagy “session sütik”) is.

 

Munkamentet azonosító (session) sütik

A munkamenet-kezelés (session) alkalmával használt süti arra való, hogy információt tároljon a felhasználó beállításairól, vagy annak megváltozásáról. A munkamenet-kezelés engedélyezi a felhasználókra vonatkozó információk tárolását a szerveren (felhasználó név, vásárlási tételek, stb.). A session információk ideiglenesek, és törlődnek, miután a felhasználó elhagyta az oldalt a munkamenet azonosító sütik a weboldalról történő kijelentkezéssel, illetve böngészőjének lezárásával.

A munkamenet azonosító sütik használatával szolgáltatóink azt is ellenőrzik, hogy a hozzájárulási tájékoztatás funkcióját ellátó Cookie Értesítő megtekintetésre került-e, és biztosítják az online süti használati értesítés rendszeres megjelenését, amely az oldal süti használatáról és annak ki- és bekapcsolási lehetőségeiről tájékoztatja Önt. A munkamenet azonosító sütik továbbá tárolják az Ön személyes beállításait a Programban.

Böngészője süti funkciójának módosításával Ön elutasíthatja vagy letilthatja ezen sütik használatát. A legtöbb böngésző eszköztárában megtalálható “segítség” fül tartalmazza, hogy miként lehet az új sütik elfogadását leállítani, Ön miként kaphat értesítést új süti érkezéséről és miként lehet a már meglévő sütiket kikapcsolni. Ugyanakkor, amennyiben Ön elutasítja vagy letiltja ezen sütik használatát, nem lesz képes a Program használatára, mivel ezen sütik alapvetően szükségesek a Program működtetéséhez.

 

Analitikus/teljesítményt biztosító sütik

Ezen sütik által azonosítható és számolható a látogatók száma, valamint ezek mutatják meg, hogyan mozognak a látogatók a honlap használata közben. Ennek segítségével a honlap működését javítható, például segítünk a felhasználóknak, hogy könnyen megtalálják, amit keresnek.

Külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a Google Inc. tulajdonában lévő web elemző szolgáltatás. A Google Analytics a látogatók azonosításához úgynevezett tracking cookie-t használ, továbbá ezek segítségével elemzéseket, kiértékeléseket készít a felhasználó viselkedéséről a Honlap/Webplayer/Alkalmazás tulajdonosa, üzemeltetője részére. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett kétséget kizáróan azonosítható lenne.

 

Működőképességet biztosító sütik

Ezek a sütik segítenek a felhasználót felismerni, amikor újra ellátogat a honlapra. Annak tartalma ez által személyre szabható, a felhasználót nevén nevén lehet szólítani, és a beállításait megjegyezheti a rendszer.

 

A poppá.design honlapon alkalmazott sütik, nyomkövető technológiák

WooCommerce

A webshopot a WooCommerce motor működteti.

NévLejáratCél
Funkcionális
wc_cart_hash_*munkamenetBevásárlókosár elemeinek tárolása
wc_fragments_*állandó
wc_cart_createdmunkamenetWebshop tevékenységek tárolása
woocommerce_items_in_cartmunkamenetBevásárlókosár elemeinek tárolása
woocommerce_cart_hash1 napBevásárlókosár elemeinek tárolása
woocommerce_recently_viewedmunkamenetWebshop tevékenységek tárolása
wp_woocommerce_session_*munkamenetWebshop tevékenységek tárolása

 

Elementor

Elementorral készítjük a tartalmainkat.

NévLejáratCél
Statistics (anonymous)
elementorállandóWebshop tevékenységek tárolása

 

Atlassian Jira Servicedesk

Atlassian Jira Servicedesk -et használunk a vásárlók kiszolgálásához.

NévLejáratCél
Purpose pending investigation
ajs_group_id
ajs_user_id
Statistics
ajs_anonymous_id1 évUtolsó látogatás tárolása

 

Beeketing

A Beeketing-et használjuk látogató követésre.

NévLejáratCél
Purpose pending investigation
beeketing_show_first_time
ex_bk_ccart_tracking_cart_data
ex_bk_bk_ce_tracked
ex_bk_bkt_saved_track_events
ex_bk_ip_country
ex_bk_spop_viewed
ex_bk_bkeh
ex_bk_spop_notification
ex_bk_spop_sign_up_viewed
bk_gs
bk_cart
bk_identify
bk_abtest_last_changed_time
bk_show_tab_freeApps
beeketing_show_cross_sell
beeketing_show_review_request
Functional
mp_beeketing1 év
Marketing/Tracking
bkt_session_idmunkamenetEgyedi munkamenet azonosító tárolása
BkOpSessionmunkamenet
bk_ss_timeállandó
bk_ssállandó
bk_spop_notification
bkeh
bk_spop_viewed
bk_spop_sign_up_viewed
bk_gs_time
bk_bkeh
bk_ip_countryHelyadat tárolása
bk_bkt_saved_track_eventsállandó
bk_ccart_tracking_cart_dataállandóBevásárlókosár elemeinek tárolása
bk_bk_ce_tracked
bk-cookie-warning

További információk: Beeketing Privacy Policy.

 

MailChimp

MailChimp-et használunk a levelezőlistáinkhoz.

NévLejáratCél
Marketing/Tracking
mailchimp.cart.current_emailmunkamenetRemarketing célú információk tárolása
mailchimp.cart.previous_emailmunkamenetRemarketing célú információk tárolása
mailchimp_cart_current_emailmunkamenetRemarketing célú információk tárolása
mailchimp_cart_previous_emailmunkamenetRemarketing célú információk tárolása
Statistics
mailchimp_landing_site1 hónapInformáció, hogy melyik oldalt látogatta először
Purpose pending investigation
mailchimp.cart.*

További információk: MailChimp Privacy Policy.

 

JetPack

A JetPack-et használjuk a hirdetéseinkhez.

NévLejáratCél
Statistics
tk_*r1 évHivatkozási azonosító tárolása
tk_qs30 perc
tk_tcmunkamenetFelhasználói előzmények tárolása
Purpose pending investigation
tk_r3d

További információk: JetPack Privacy Policy.

 

Google Analytics

Google Analytics-et használunk a weboldal forgalmi adatainak elemzéséhez.

NévLejáratCél
Statistics (anonymous)
_ga2 év
_gid1 napOldalmegtekintések számolása és nyomon követése

További információk: Google Analytics Privacy Policy.

 

Automattic

Automattic-ot használjuk a webfejlesztéshez.

NévLejáratCél
Statistics
tk_aimunkamenetEgyedi felhasználói azonosító tárolása

További információk: Automattic Privacy Policy.

 

Google Fonts

Google Fonts jeleníti meg a webfontjainkat.

NévLejáratCél
Marketing/Tracking
Google Fonts APInoneFelhasználói IP cím lekérése

További információk: Google Fonts Privacy Policy.

 

Facebook

NévLejáratCél
Marketing/Tracking
actppresence1 évHirdetés megjelenítés gyakoriságának kezelése

 

Egyéb

NévLejáratCél
Purpose pending investigation
tTf
tADu
t3D
tTDe
tTDu
tPL
tnsApp
vue-tabs-component.cache*
tTE
tMQ
tADe
tAE
tC
complianz_policy_id365 nap
complianz_consent_status365 nap
cmplz_marketing365 nap
wp-saving-post
_gat
jetpackState

A web böngésző beállításai segítségével letilthatja a sütiket. Ha azonban böngészőjében az összes sütit letiltja (ideértve az alapvető fontosságú sütiket), akkor előfordulhat, hogy Honlapunk egy részét vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok letiltásáról az alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az érintettek jogai

 

Az adatkezelés során Önt megilleti

a tájékoztatáshoz való jogÖn az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
az adatok helyesbítéséhez való jogÖn az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz.
az adatok törléséhez való jogÖnnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére.
az adatok zárolásához való jogÖn kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
a tiltakozás jogaÖn tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben, illetve (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail:                    ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím:      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:                   +36 (1) 391-1400
Honlap:                   www.naih.hu